Ülper Köyü

Her Şey Birlikteliğimiz ve Beraberliğimiz için

Fındıkçılar Akçakoca da Fiskomar'ı bastılar

Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 

 Fiskobirlik'ten ürün bedellerinin karþýlýðýný alamayan ortak üreticiler birliðin ortak olduðu Fiskomar'ýn Akçakoca’daki marketini bastýlar. FKB li yöneticilerle görüþen market görevlileri alacaklý olan üreticilerin 100 TL lik alýþveriþ yapmasýna izin verdiler

Son zamanlarda haklarýný alamayan üreticiler seslerini duyurmak için çeþitli yollara baþvuruyor. Kimi oturma eylemi yapýyor, kimi davasýný mahkemeye taþýyor. Dün Akçakoca’da korkutan bir geliþme yaþandý. Fiskobirlik’e verdikleri ürünlerinin parasýný alamayan fýndýk üreticileri, kendiliðinden bir þekilde birlik þubesini bastý. Market çalýþanlarý kapýlarý kapattý. Fýndýk üreticileri, camlardaki afiþleri yýrttý, araladýklarý kapýdan içeri girdi, 'hakkýmýzý alýyoruz' diyerek marketten ihtiyaçlarýný aldý. FÝSKOBÝRLÝK’ten alacaðý olan fýndýk üreticileri, Düzce’nin Akçakoca Ýlçesi’ndeki birliðe ait markete gidince içeri alýnmadý. Daha sonra Fiskobirlik yetkilileriyle görüþen market çalýþanlarý, fýndýk üreticilerinin 100 TL’lik alýþveriþ yapmasýna izin verdi.Akçakoca’da, Fiskobirlik’e verdikleri ürünlerinin parasýný alamayan fýndýk üreticileri, Pazartesi günü Fiskobirlik Akçakoca Þubesi’nde oturma eylemi yaptýktan sonra, birliðe ait Fiskomar’a alacaklarýna karþýlýk 150 TL’lik alýþveriþ yaptý. Dün yeniden Akçakoca Merkez Camii’nin altýndaki Fiskomar’a gelen yaklaþýk 20 fýndýk üreticisini gören market çalýþanlarý, “Yine siz mi geldiniz” diyerek otomatik kapýyý kapattý. Fýndýk üreticileri, camlardaki afiþleri yýrtarken, araladýklarý kapýdan içeri girdi. Alýþveriþ sepetlerini dolduran fýndýk üreticileri, para ödemeden marketten çýkmak isteyince kapýlar üzerlerine kapandý. Market yetkilileri, “Bu yaptýðýnýz hýrsýzlýk” derken, fýndýk üreticileri ise “Bu hýrsýzlýk deðil. Biz hakkýmýzý alýyoruz” dedi. Fiskobirlik yetkilileriyle görüþen market yetkilileri, fýndýk üreticilerinin 100 TL’lik alýþveriþ yapmalarýna izin verdi.Fýndýk üreticileri ise 2007 yýlýndan bu yana paralarýný alamadýklarýný belirterek þunlarý söyledi:
“Arazilerimizin tapusu olmadýðý için ürünlerimizi Toprak Mahsulleri Ofisi almýyor. Tüccar da fýndýðý ucuza aldýðý için Fiskobirlik’e ürünlerimizi vermek zorunda kalýyoruz. Fiskobirlik’te aldýðý ürünlerimizin parasýný vermiyor. Fiskobirlik yetkilileri, Toprak Mahsulleri’ne borçlarý olduðunu, verdikleri ürünlerin borca mahsuben sayýldýðýný söylüyor. Daha önce bize alacaklarýmýza karþýlýk alýþveriþ çeki veriyorlardý. 2 aydýr bunu da kesince, biz de markete geldik. Sadece hakkýmýzý alýyoruz.”

primi sui motori con e-max

Köyümden Manzaralar

Herşey Birlikteliğimiz ve Beraberliğimiz için